ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,332 0.13 6,148 0.13 18,060 0.28 45,323 0.44
اوراق 1,078,399 32.46 1,507,103 32.46 1,359,557 21.47 1,345,584 13.33
وجه نقد 2,201,340 66.26 3,067,065 66.05 4,893,572 77.29 8,609,798 85.32
سایر دارایی ها 27,070 0.81 47,259 1.01 47,611 0.75 77,368 0.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 3,488 0.1 6,148 0.13 18,060 0.28 45,323 0.44
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق